Uddrag af Marius Jensens lille bog:

”Fra min barndom i Hurup” Et Tidsbillede
Udgivet af Thisted Amts Tidendes Bogtrykkeri i 1945
 

(Anders Marius Jensen var søn af Jens Nicolai Villumsen Yde, Hurup. Han var ansat fra 14.4.1888 som trykker i Thisted Amts Tidende og blev der til han blev pensioneret).

På side 16 af ovennævnte bog skriver han:

”Men Idyllen brødes, og der blev andet at tænke paa end Smaasten, da man begyndte paa Anlægget af Thybanen, hvad der pludselig skabte et ukendt Røre i den før saa stille Egn. Umiddelbart Vest for vort Hus laa en lille Dam, ”Stjenkjar”, og Vest for denne en ret høj Bakke, ”Stjenhyw”, og største Parten af Højen blev pr. Trillebør kørt ned i Dammen for at afgive Plads til en betydelig Del af Jernbanestationens Terræn, hvad der gav Arbejde til mange Mennesker i længere Tid. I den brogede Skare af ”Børster”, der søgte Arbejde, var mange Egne af Landet repræsenteret, foruden at der var nogle Svenskere, og en saa forskelligartet Samling af Mennesker, der ikke alle sammen var lige stilfærdige, gav rimelig nok Lejlighed til adskillige Skærmydsler, hvad der gav mange stilfærdige og besindige Bondemænd Anledning til at ryste på Hovedet. Sammenstød af mere alvorlig Art kan jeg dog ikke mindes. En Arbejdsformand, som jeg særlig husker, var en haard Negl, der holdt god Orden i Arbejdstiden, og skønt vi boede lige op ad Arbejdspladsen, blev vi dog aldrig forulempet. Vi kom endog til at staa paa en særdeles god Fod med de fleste i Skaren, idet min Mor paa Foranledning af nævnte Formand kom til at sælge Kaffe. En Kop varm Kaffe til den medbragte Mad var i køligt Vejr mere tiltalende for mange af dem end den kolde Husholdningsøl, og de betalte gladelig den Pris af 10 Øre pr. Kop, som Mor krævede, og som hun fandt var en god Betaling.” Bager Odgaard havde bygget sit Bageri, og Bryggeriet blev anlagt, og det blev mange Ture, jeg løb og mange 5 og 10 Øre jeg tjente ved at hente Brød og Øl til Arbejdspladsen. Odgaards store 5 Øres Kager var særlig efterspurgt, og et Par Stykker af dem spist til en Kop Kaffe var næsten et helt Maaltid. – Liflig Ihukommelse i en Tid, da Kagen er tre Gange mindre og tre Gange saa dyr! – Og mens de drak min Mors Kaffe, skreg jeg mig hæs i ”Hjalmar og Hulda”, ogsaa for en 10 Øre. Mors 10 Øre var egentlig nemmere tjent.

Det blev en stor Dag for Thy, da Kongetoget den 23. Maj 1882 rullede gennem Landskabet og mange Mennesker var paa Benene baade paa Stationerne og langs Banelinjen for at se et Glimt af Toget og da naturligvis i Særdeleshed af Kongen og hans Følge. I Hurup var rejst en Æresport, der efter datidigt Referat ”tog sig meget godt ud”, og mange, baade unge og gamle fyldte Perronen for at overvære Stadsen. Det havde jo for en stor Del af Tilskuerne Nyhedens Interesse at se et Jernbanetog, som tilmed medførte Landets Konge. Den 22. var det daarligt Vejr, og der var Ængstelse for, at Vejret skulde virke ødelæggende paa Festlighederne, men den 23. blev det op ad Dagen godt Vejr og alt forløb planmæssig paa en god Maade.

I Thisted Amts Avis findes et udførlig Referat af Dagens Begivenheder samt tre Digte til Kongens Pris, hvoraf det ene slutter med følgende Vers:

Hil dig! Vær velkommen, Konge,
til dit kære Thy,
hvor du hilst af gamle, unge
bli’r i hver en By.
Mens du gennem Egnen farer,
vil hos disse Folkeskarer
gode Tanker for dig fødes,
vore Hjerter mødes.”

 

Indsendt af bygningskontruktør Ole Bjørn Jensen, Roskilde, d. 3.11.2006

Webmaster Griffen
Copyright © 2001 -2007 [ Griffen, & folk på thy, m.fl. ] All rights reserved.
Opdateret: 04-dec-2006.